Zoo Brno pro nevidomé

Expozice

Nejbližší příbuzní v ohrožení

Člověk sám sebe zařadil do čeledi hominidů (Hominidae). Společně s lidmi patří do této čeledi tři druhy orangutanů, dva druhy goril, šimpanz a bonobo. Všechny druhy této čeledi (kromě člověka) patří do nejvyšších kategorií ohrožení IUCN – tedy mezi ohrožené (EN – Endangered) či kriticky ohrožené druhy (CR – Critically Endangered). Ohroženi jsou zejména destrukcí životního prostředí, jeho přeměnou na plantáže, těžbou nerostných surovin a také lovem pro maso tzv. Bushmeat.

ŠIMPANZI

Šimpanzi žijí v západní a rovníkové Africe. Samci váží v průměru okolo 50 kg a samice 35 kg. Šimpanzi nejsou žádní samotáři, žijí v početných skupinách složených ze samců a samic. Ve skupině mají stanovenou hierarchii, samci dominují nad všemi samicemi. Šimpanzi jsou na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN zařazeni jako druh ohrožený (EN – Endangered). Jeho populační trend je bohužel stále klesající, odhad velikosti volně žijící populace je 172 000 až 300 000 jedinců. Šimpanzi žijí v tropických deštných lesích (primární i druhotný les) a žijí rovněž na okrajích lesů, v bažinatých lesích a okrajích savany. Zdá se, že šimpanzi poměrně dobře přežívají v lesích s nízkou úrovní těžby a v křovinaté zemědělské krajině, proto jsou méně citliví vůči mírným poruchám ekosystému. Jsou však stále více zranitelní ze strany člověka, neboť mnohé populace žijí mimo chráněné oblasti.

Šimpanzi v přírodě vytvářejí skupiny typu "fission–fusion" (sociální struktura, která se na určitou dobu rozpadá zase se zpět seskupuje podle potřeby), sestávající z většího počtu samic i samců. Jejich skupina se skládá ze 40–60 jedinců. Šimpanzi žijí stromovým i pozemním způsobem životem. Většinu dne tráví sháněním potravy a krmením. Živí se zejména ovocem a listy a pouze příležitostně konzumují také živočišnou potravu, včetně hmyzu a některých druhů obratlovců. Na spaní si staví hnízda nejčastěji na stromech.

Populace volně žijících šimpanzů se za posledních 30 let zmenšily o více než 66 %. Zranitelnost šimpanze je vyšší i kvůli nízké míře reprodukce, která je důvodem obtížné obnovy jeho populace. Důvody úbytku jsou velmi dobře známy, avšak naděje na změnu tohoto trendu je v blízké budoucnosti malá.

Šimpanzi jsou ohrožováni několika vzájemně propojenými a ovlivňujícími se faktory:

  • intenzivní odlesňování těžbou dřeva a nerostů narušuje ekosystém lesa
  • narušený biotop lesa se otevírá vlivu větru a slunce a mnohem snadněji podléhá požárům
  • zvýšený přístup do vytěžených oblastí otevírá možnosti pro lov pro maso a invazi zemědělců (což opět vede k další fragmentaci lesa a zvýšenému tlaku lovců)
  • narušení biotopu vede ke zvýšenému kontaktu s člověkem a představuje pro populace lidoopů další riziko, protože zvyšuje možnost nákazy lidskými chorobami
  • některé populace jsou rovněž ohroženy vlivem válečných konfliktů, které vedou k destrukci biotopu a zvýšenému tlaku lovců